Members

Principle Investigator and Professor

Yongjin Zhou

Group leader, Professor

Xiaojun Ma

Professor

Members

Hongwei Luan

Associate Professor

Lun Yao

Associate Professor

Jiaoqi Gao

Assistant Professor

Xunfu Du

Financial secretary

Ning Gao

Engineer

Yunxia Li

Engineer

Xiaoxin Zhai

Research Assistant

PostDoc

Kun Zhang

Postdoctor

Jingjing Li

Postdoctor

Fan Bai

Postdoctor

Graduate

Shan Yang

PhD candidate

Peng Cai

PhD candidate

Chunyang Cao

PhD candidate

Wei Yu

PhD candidate

Linhui Gao

PhD candidate

Xiaoyan Wu

PhD candidate

Sijia Kong

PhD candidate

Min Ye

PhD candidate

Yiwei Shen

PhD candidate

Haoyu Wang

PhD candidate

Linfeng Xie

PhD candidate

Shujing Qiao

Postgraduate student

YuYao Ren

Postgraduate student

Visiting Scholar

Xinping Lin

Associate Professor

Zulin Wu

Lecturer

Haiyan Zhang

Assistant Professor

Alumni

Ex-Employees

Outbound Postdoctors

Graduated Students