Members

Principal Investigator and Professor

Yongjin Zhou

Group leader, Professor

Members

Hongwei Luan

Associate Professor

Jiaoqi Gao

Associate Professor

Xueying Wang

Associate Professor

Hongbin Lu

Senior Engineer

Yunxia Li

Associate Professor

Qian Wang

Senior Engineer

Siyang Ning

Senior Engineer

Ning Gao

Research Assistant

Qitian Huang

Engineer

Mengyao Zhang

Research Assistant

Lin Shan

Research Assistant

Han Zhang

Research Assistant

Xunfu Du

Financial secretary

PostDoc

Jingjing Li

Postdoctor

Peng Cai

Postdoctor

Wei Yu

Postdoctor

Song Yang

Postdoctor

Aabid Manzoor Shah

Postdoctor

Fei Yu

Postdoctor

Graduate

Shan Yang

PhD candidate

Linhui Gao

PhD candidate

Xiaoyan Wu

PhD candidate

Sijia Kong

PhD candidate

Min Ye

PhD candidate

Yiwei Shen

PhD candidate

Haoyu Wang

PhD candidate

Linfeng Xie

PhD candidate

Haiyan Zhang

PhD candidate

Xin Ni

PhD candidate

Shabana Haneef

PhD candidate

Xiaoxin Zhai

PhD candidate

Mustafa Sumayya

PhD candidate

Yuyao Ren

PhD candidate

Nan Jia

Master student

Shushu Chen

Master student

Yurou Zhang

Master student

Yuxia Fan

Master student

Xuyang Chen

Master student

Visiting Scholar

Zhenpeng Mai

Lecturer

Outbound Postdoctors and Graduated Students

Outbound Postdoctors

Graduated Students

PhD

Master

Alumni

Ex-Employees