Members

Principle Investigator and Professor

Yongjin Zhou

Group leader, Professor

Xiaojun Ma

Professor

Members

Hongwei Luan

Associate Professor

Lun Yao

Associate Professor

Jiaoqi Gao

Assistant Professor

Xunfu Du

Financial secretary

Ning Gao

Research Assistant

Yunxia Li

Research Assistant

Xiaoxin Zhai

Research Assistant

DanMeng Yu

Research Assistant

Hongmin Yu

Research Assistant

Fan Lai

Research Assistant

Shu Du

Research Assistant

YuYao Ren

Research Assistant

Yuhao Hu

Research Assistant

PostDoc

Xingpeng Duan

Postdoctor

Xuan Cao

Postdoctor

Robin

Postdoctor

Kun Zhang

Postdoctor

Graduate

Shan Yang

PhD candidate

Peng Cai

PhD candidate

Chunyang Cao

PhD candidate

Wei Yu

PhD candidate

Linhui Gao

PhD candidate

Xiaoyan Wu

PhD candidate

Sijia Kong

PhD candidate

Min Ye

PhD candidate

Yiwei Shen

Postgraduate student

Chunxiao Yan

Postgraduate student

Shujing Qiao

Postgraduate student

Haoyu Wang

Postgraduate student

Visiting Scholar

Xinping Lin

Associate Professor

Zulin Wu

Lecturer

Alumni

Ex-Employees

Graduated Students